Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022m. balandžio 26d. Nr.T-210 sprendimu „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ ,  informuojame:

         2022m. rugpjūčio 31 dieną  Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ buvo reorganizuotas, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“;

        Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos  lopšelis-darželis vadinasi: Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“.

       Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“  adresas : S.Lozoraičio g. 24, LT-50136, Kaunas;  veikla taip pat vykdoma S.Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas.

Lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ veikla grindžiama Vaikų teisių konvencija, Europos Sąjungos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus priimtais norminiais aktais bei lopšelio – darželio veiklą reglamentuojančiais lokaliniais norminiais aktais.

Grupių skaičius – 4 (dieninės 10 val. 30 min. ir 12 val.): 1-na lopšelio grupė, 2-i ikimokyklinio amžiaus-darželio grupės, 1-na ikimokyklinio amžiaus mišri grupė, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. Projektinis vietų skaičius: 75.

Plačiau…

Kontaktai

Įrašas atnaujintas: 2019-04-15

St.Raštikio 21, Kaunas LT 50135
Tel. / faks. 37 314073, tel. 37 313985
info@kodelciukas.com
Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė,
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.
Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Pagrindinė paskirtis: bendrosios paskirties lopšelis-darželis.
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191641967
Mokomoji  kalba: lietuvių
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registreLopšelio darželio „Kodėlčiukas“ emblema – įregistruota LR
Valstybiniame patentų biure LR Prekių ženklo registre.
Vadovaujantis LR įstatymais, draudžiama jį kopijuoti ir naudoti.

Plačiau…

Vertybės ir filosofija

Įrašas atnaujintas: 2019-04-03

VERTYBĖS

Vaikas, jo teisės.  Laisvas vaikas yra tada, kai turi savo judesių tikslą, gali laisvai pasirinkti naują veiklą, galimybę samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti bei formuoti savo asmenybę. Kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė, priimamas toks koks yra.

Pagarba ir pagalba. Pagarba vaikams, tėvams. Abipusis supratimas, pagalbos suteikimas reikiamu momentu – pagrindinė sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo sąlyga.

Profesionalumas. Įstaigos komanda – nuolat tobulinanti kvalifikaciją, užtikrinanti kryptingą vaikų ugdymą(si), įvairiapusį vaikų užimtumą, siekianti aukštesnių  veiklos motyvų ir savęs įprasminimo.

Aktyvumas ir veržlumas. Naujų idėjų paieška. Nuolatinė analizė ir mokymasis. Siekiame mažų ir didelių pergalių, jomis džiaugiamės, jas vertiname, iš jų mokomės.

FILOSOFIJA

Mūsų filosofija orientuota į vaiko, kaip samenybės puoselėjimą ir vertinimą, padedanti jam atsiverti pasauliui savo emociniais išgyvenimais, interesais, vertybėmis.

Vizija

Įrašas atnaujintas: 2019-03-01

Patraukli, pažangi ugdymo įstaiga, patikima šeimos pagalbininkė, ugdanti ir profesionaliai  teikianti paslaugas vaikui nuo ankstyvojo amžiaus iki 7 metų amžiaus, sąveika ir vertybėmis grindžianti santykius bendruomenėje, veiksmingai įgyvendinanti ugdymo turinį moderniose edukacinėse aplinkose.

Misija

Įrašas atnaujintas: 2019-03-01

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas , kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinti ugdytinių ir įstaigos bendruomenės lūkesčius atitinkantį paslaugų lygį, veiksmingus partnerystės santykius su ugdytinių tėvais(globėjais) dėl vaikų sėkmingo ugdymo(si), puoselėti įstaigos savitumą, siekiant išsaugoti tradicijas ir papročius, tikslingai naudoti finansinius bei žmogiškuosius išteklius, didinant įstaigos patrauklumą bei teikiamų paslaugų kokybę.