Lankstinukas apie „Peliukų“ grupę.

Grupei „Peliukų” vardas buvo suteiktas 1997 metais. Lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” „Peliukų“ grupės kolektyvas turi grupės himną ir

emblemą.  Grupės kolektyvą sudaro: 20 vaikų 4-5 metų  ir mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Jūratė Petravičienė, Sigita Žitinevičienė ir mokytojos padėjėja Audra Bulotienė. Vaikučiams taisyklingai kalbėti, išgirsti teisingus garsus, padeda logopedė Irena Daugirdienė. Meninius užsiėmimus veda: meninio ugdymo  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, Lina Matelienė. Įstaigos pedagogų komandą papildė du specialistai: psichologė ir socialinis pedagogas, kurie  taip pat daro didelę įtaką vaikų ugdymui(si). Gerinamos sąlygos skirtingų poreikių vaikams. Nuolat tobulinami pagalbos būdai ugdymosi sunkumų turintiems vaikams.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamasi Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, metiniu veiklos planu, atsižvelgiama į vaikų pasiūlytas idėjas. Ugdymo(si) procese naudojama  STEM ugdymo(si) elementai,  siekiant vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, susidomėjimo eksperimentuojant. Taip pat  taikoma emocinio intelekto ugdymo programa ,,Kimochis‘‘.

„Peliukų“ grupės pagrindiniai tikslai: tenkinti svarbiausius vaiko poreikius –  pažinimo, saviraiškos, judėjimo, bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Dirbant su vaikais stengiamasi, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, atsižvelgiama į vaiko ir šeimos lūkesčius, palaikoma vaiko ugdymui palankios šeimos tradicijos ir kiek įmanoma integruojamos  į ugdymo procesą.

Dalyvaujama miesto, rajono, respublikiniuose ir darželio projektuose, parodose, vasaros stovyklos renginiuose.

„Vaiko dvasinis gyvenimas turi vertę tik tada, kai vaikas pasineria į žaidimo, pasakos, muzikos, fantazijos, kūrybos pasaulį. Be viso šito jis tarsi sudžiovintas žiedelis“ V. Suchomlinskis

Grupės mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
S.Žitinevičienė

J.Petravičienė

Mokytojos padėjėja:
Audra Bulotienė