Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“

Biudžetinė įstaiga, S. Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 31 40 73
Biudžeto lėšų sąsk. LT814010042500040064 LuminorBank AB

El.p. info@kodelciukas.comwww.kodelciukas.kaunas.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191641967

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUKAS“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

 

20….. m. ………………………. d. Nr. ……………

 

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“   atstovaujamas direktoriaus (-ės)

(švietimo įstaigos pavadinimas)

                                          Rasos Kazimieros  Tamulaitienės    (toliau – Švietimo teikėjas), veikiančio pagal švietimo                                                         (vardas, pavardė)

Įstaigos nuostatus ir įstatyminis vaiko atstovas – vienas iš vaiko tėvų (globėjų) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       (vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

(toliau – tėvas (globėjas) arba tėvai (globėjai)), atstovaujantis vaiko …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(vardas, pavardė, gimimo data)

(toliau – vaikas) interesus, (toliau kartu – Šalys, atskirai – Šalis), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

 1. Vaiko ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą (kodas 85.10.10), pagal galimybes sudarant sąlygas tenkinti vaiko saviraiškos poreikius.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:

2.1. supažindinti tėvus (globėjus) su Švietimo tiekėjo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais (Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu nustatyta atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje grupėje tvarka, maitinimo organizavimo tvarka ir kt.);

2.2. įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą pagal tėvų (globėjų) pasirinktą ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį;

2.3. užtikrinti vaiko saugumą teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamas ugdymosi sąlygas, atitinkančias aktualių higienos normų reikalavimus;

2.4. individualizuoti ikimokyklinio ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaiko poreikius;

2.5. informuoti vaiko tėvus (globėjus) apie vaiko sveikatą, jo pažangą ir pasiekimus, ugdymo sąlygas, teikiamas švietimo paslaugas, kitus vaiko ugdymo klausimus;

2.6. nuolat vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus, du kartus per metus atlikti vaiko pasiekimų įvertinimą, aptarti jį su tėvais (globėjais);

2.7. vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, teikti švietimo pagalbą (specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę) pagal įstaigos Vaiko gerovės komisijos ir (arba) Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, informuoti tėvus (globėjus) apie tokią pagalbą teikiančias įstaigas;

2.8. užtikrinti informacijos, susijusios su vaiko sveikata ir jo ugdymosi poreikiais, konfidencialumą, tvarkyti vaiko asmens duomenis, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą;

2.9. pastebėjus, kad vaiko atžvilgiu yra galimai taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti vaikų teisių apsaugos institucijas;

2.10. ne rečiau kaip kas 3,5 val. per dieną teikti maitinimo paslaugas;

2.11. atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą panaudoti edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms ir kartą per ketvirtį atsiskaityti tėvams (globėjams) apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą, nurodant išlaidų sumą ir paskirtį, Švietimo tiekėjo nustatyta tvarka;

2.12. bendradarbiauti su tėvais (globėjais), sprendžiant ugdymo proceso organizavimo, vaiko ugdymo(si) klausimus, inicijuoti tėvų (globėjų) dalyvavimą Švietimo tiekėjo savivaldoje;

2.13. baigiantis ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, teikti rekomendacijas dėl ugdymo tęstinumo pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

2.14. vykdyti kitus Švietimo teikėjo nuostatuose, vidaus tvarką nustatančiuose ir kituose veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus.

 1. Tėvai (globėjai) įsipareigoja:

3.1. užtikrinti, kad vaikas reguliariai lankytų Švietimo teikėjo ikimokyklinio ugdymo grupę (toliau – grupė);

3.2. vaiką į grupę atvesti ir pasiimti iš jos patiems arba kitiems tėvų (globėjų) prašyme nurodytiems asmenims;

3.3. vaiką į grupę atvesti tik sveiką, neturintį užkrečiamų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (nekarščiuoja, nedūsta, nesiskundžia skausmais, neviduriuoja, nevemia, neturi neaiškios kilmės bėrimo elementų, utėlių, glindų ir pan.), švarų ir tvarkingai aprengtą pagal oro sąlygas;

3.4. teikti informaciją apie vaiko sveikatą ir jo ugdymosi poreikius grupės mokytojoms ir (ar) švietimo pagalbos specialistams, jei vaikui teikiama pagalba;

3.5. vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykus į grupę, tą pačią dieną iki 8val.30min. informuoti grupės mokytoją;

3.6. bendradarbiauti su grupės mokytojais, specialistais, teikiančiais vaikui švietimo pagalbą (specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę), Vaiko gerovės komisija, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus, dalyvauti aptariant vaiko pažangą ir pasiekimus;

3.7. aprūpinti vaiką individualiomis ugdymosi ir higienos priemonėmis (sauskelnės, nosinaitės ir pan.), pasirūpinti atsarginiais drabužiais vaikui perrengti;

3.8. siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų išplitimo, leisti apžiūrėti vaiką, tikrinti jo švarą ir kitus požymius, leidžiančius nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus;

3.9. leisti iškvieti greitąją medicinos pagalbą vaikui susirgus, patyrus traumą, jeigu nėra galimybės informuoti tėvus (globėjus);

3.10. nenešti į grupę vaistų ir maisto produktų, galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (saldumynai su kremu ar šokoladu, gėrimai su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučiai ir pan.);

3.11. laiku sumokėti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio atlyginimą už vaiko, ugdomo ikimokyklinėje grupėje, išlaikymą ir tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas, kuriomis vaikas naudojasi;

3.12. pažymėti, sutinka arba nesutinka (pabraukti) leisti filmuoti, fotografuoti vaiką, daryti jo garso ir vaizdo įrašus, vaiko nuotraukas ar filmuotą medžiagą viešinti, talpinti Švietimo tiekėjo interneto svetainėje ir naudoti ugdymo patirties sklaidos tikslais.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES TERMINAS, JOS KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo 20…… m. …………………………….. d. ir galioja, kol vaikas baigs Švietimo teikėjo ikimokyklinio ugdymo programą, t. y. iki 20……. m. rugpjūčio 31 dienos.
 2. Sutartis gali būti keičiama rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
 3. Tėvai (globėjai) gali nutraukti Sutartį, pateikę prašymą ir visiškai atsiskaitęs už vaiko, ugdomo ikimokyklinėje grupėje, išlaikymą ir vaikui teiktas papildomas paslaugas (jei tokios buvo teiktos) Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 4. Jeigu tėvai (globėjai) nevykdo šios sutarties 3.11 papunktyje nurodyto įsipareigojimo daugiau kaip du mėnesius iš eilės, Švietimo teikėjas gali kreiptis į teismą dėl susidariusio įsiskolinimo priteisimo teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Švietimo teikėjas turi teisę laikinai sustabdyti Sutartį, kai yra laikinai uždaromas ir ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą negalimas dėl vykdomų pastato remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos ar kitų objektyvių priežasčių. Sutarties sustabdymo laikotarpiui gali būti sudaroma terminuota sutartis su kitu numatytu švietimo teikėju, o tokios sutarties galiojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip du mėnesiai arba iki kol Švietimo teikėjas atnaujina ikimokyklinio ugdymo programos vykdymą.

 

IV SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 

 1. Galimi Sutarties pažeidimai ar tėvų (globėjų) skundai dėl galimų Sutarties pažeidimų nagrinėjami Švietimo teikėjo taryboje, prireikus – dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės admininistracijos atstovui.
 2. Ginčai dėl Sutarties sprendžiami Šalių derybomis, nepavykus – teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

 1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.Sutarties Šalys:

 

Švietimo teikėjas                                                    Tėvas (globėjas)

 

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“                                       …………………………………………….

(pavadinimas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

191641967                                                                      …………………………………………

(įstaigos kodas)                                                              (parašas)

 

S.Raštikio 21, LT-50135 Kaunas

(adresas)

LT604010042500080406;      LT454010042500030333

(banko sąskaitos Nr.)

 

Direktorius (-ė)

 

………………………………………………….

(parašas)

Rasa Kazimiera Tamulaitienė

(vardas, pavardė)