Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio vaikų tėvelius (globėjus) , pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkė – GIEDRĖ MAJER (tėvų atstovas).

Nariai:

Indrė Railienė (tėvų atstovas);

Sigita Žitinevičienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Asta Steponavičiūtė (tėvų atstovas);

Virginija Kulvietienė (mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą);

Jolanta Ravinskienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Kristina Abramavičienė (raštvedė).

Rasa Kazimiera Tamulaitienė (lopšelio-darželio direktorė) – kviestasis narys.

Tel. 8-37 313985

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Komisijos sudėtis:

Rasa Kazimiera Tamulaitienė – pirmininkė, direktorė.

Virginija Kulvietienė – sekretorė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Ilona Kairienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sigita Žitinevičienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Jūratė Petravičienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio  ugdymo programą.

 

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo įstaigoje darbo grupės organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti čia

 

Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas” tvarka Atsisiųsti čia 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,l/d “Kodėlčiukas” sudaryta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • vertinti lopšelio-darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpintis, kas kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • nagrinėti vaikų nenorą lankyti lopšelį – darželį, imtis veiksmų, kad išsiaiškinti, kodėl vaikas nenori eiti;
 • analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoti vaikų tarpusavio santykius, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikti siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokymo reikmenimis) vaikams teikimo, vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimo;
 • atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų įstaigos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo;
 • teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje – darželyje;
 • siūlyti tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlyti įstaigoje įgyvendinti sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir užimtumo programas;
 • konsultuoti tėvus vaiko elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, ugdymo organizavimo ir kitais klausimais;
 • bendradarbiauti su lopšelio – darželio Taryba, Pedagogų taryba ir kitomis institucijomis vaiko gerovės klausimais;
 • inicijuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės klausimais.

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Jolanta Ravinskienė – sekretorė

Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė

Vida Baltaragienė – sandėlininkė, visuomenės sveikatos biuro specialistė

Aurika Celešienė – meninio ugdymo mokytoja

Sigita Žitinevičienė –  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Daiva Nedzinskienė – psichologė

Virginija Aukštakienė – socialinė pedagogė

Gerbiami tėveliai,
– nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
– parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
– „nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite pažeminimu;
– nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su grupės pedagogais, logopedu.

 

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė –  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Roma Kazakevičiūtė – sekretorė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė;

Virginija Kulvietienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Audronė Bukmanaitė – švietimo skyriaus vyr. specialistė.

 

DARBO TARYBA

Komisijos sudėtis:

Kristina Abramavičienė – pirmininkė, raštvedė.

Nariai:

Sigita Žitinevičienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Virginija Kulvietienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.