Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Kontaktai

Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Direktorė

Aukštasis universitetinis, magistro kvalifikacinis laipsnis

II vadybinė
vyr. auklėtoja

Tel. 37 313985

Ilona Kairienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Aukštasis universitetinis,

magistro kvalifikacinis laipsnis

II vadybinė
Metodininkė

info@kodelciukas.com

Sigita Žitinevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Aukštasis universitetinis

Metodininkė

Tel. 37 313985

Irena Daugirdienė

Logopedė

Aukštasis universitetinis, magistro kvalifikacinis laipsnis

Metodininkė

info@kodelciukas.com

Jūratė Petravičienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

Tel. 37 313985

Roma Kazakevičiūtė

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Aukštasis

Metodininkė

info@kodelciukas.com

Aira Kabašinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

Aukštasis neuniversitetinis

Auklėtoja

Tel. 37 313985

Virginija Kulvietienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

Aukštasis universitetinis

Metodininkė

info@kodelciukas.com

Jolanta Ravinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Aukštasis neuniversitetinis

Metodininkas

Tel. 37 313985

Aurika Celešienė

Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

Aukštasis

Vyr. mokytoja

info@kodelciukas.com

Ignė Elena Bulbenko

 Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

   Aukštasis universitetinis

 Vyr. mokytoja

Tel. 37 313985

Lina Matelienė

 Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

Aukštasis universitetinis

Vyr. mokytoja

Tel. 37 313985

Daiva Nedzinskienė

Psichologė

Aukštasis universitetinis,

magistro kvalifikacinis laipsnis

Tel. 37 313985

Virginija Aukštakienė Socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis Tel. 37 313985

 

 

 

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ pedagoginių darbuotojų atliekamos funkcijos

Direktorius

 • Pateikia ir išaiškina darželio bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja bendruomenės poreikius atliepiančius darželio veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių darželio veiklos planų, projektų rengimą;
 • Vadovauja strateginių planų, metinių veiklos planų, projektų rengimui ir jų vykdymui, tvirtina darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • Priima ir atleidžia darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Užtikrina demokratinį darželio valdymą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, tinkamą švietimo kokybę ir vaikų sveikatos saugą pagal LR higienos normų reikalavimus;
 • Optimalų darželio turto, lėšų ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Vykdo darželio veiklos įsivertinimą, stebėseną, tyrimus, priima vaikus į darželį, sudaro mokymo sutartis, organizuoja ugdymo procesą, vaikų maitinimą, švietimo pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, stebi, analizuoja ir vertina: ugdymo sąlygas, procesą, pasiekimus, mokytojų profesinę – praktinę veiklą, inicijuoja savivaldos institucijų kūrimąsi, sudaro sąlygas bendruomenės nariams dalyvauti švietimo valdyme, atstovauja darželiui valdžios ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, šalies ir užsienio veiklos partneriais, sudaro Vaiko gerovės komisiją, kitas komisijas, darbo ir kitas grupes teisės aktų nustatyta tvarka, sudaro sutartis darželio funkcijoms vykdyti;
 • Vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 • Vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui lopšelyje-darželyje, atsako už kokybišką programų vykdymą;
 • Tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo įstaigos ugdomojo proceso priežiūrą;
 • Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdoma švietimo politika ir pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai;
 • Rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida.

Mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą;
 • Kuria grupės ugdomąją aplinką;
 • Ugdo ir /ar dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese;
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • Sistemingai vertina ir fiksuoja vaikų daromą pažangą;
 • Apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • Inicijuoja ir dalyvauja bendruose darželio renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • Tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus;
 • Planuoja darbą;
 • Veda tikslią vaikų lankomumo apskaitą;
 • Saugoja ir stiprina vaikų sveikatą;
 • Garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose darželio erdvėse ir  teritorijoje.

Meninio ugdymo mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą

 • Ugdyti vaikus, pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Organizuoti ir vykdyti vaikų muzikinį, vaidybos gebėjimų  ugdymą įstaigoje;
 • Užtikrinti ugdytinių saugumą;
 • Užtikrinti kokybišką muzikinį, vaidybos gebėjimų ugdymą;
 • Organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tikslus, išsilavinimo standartus.

Logopedas

 • Išsamiai ištiria kiekvieno vaiko kalbą, atrenka tuos vaikus, kuriems reikalinga logopedinė pagalba;
 • Taiko tinkančius metodus ir priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimui šalinti;
 • Tvarkyti reikalingą dokumentaciją;
 • Rengti individualias programas, atsižvelgiant į vaiko kalbos ir kalbėjimo sutrikimo priežastis;
 • Veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas;
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais, vaikų tėvais, teikia jiems metodines rekomendacijas, informuoja apie vaiko kalbinę būklę, padeda organizuoti vaiko dienos ritmą ir pajungti jį kalbai mokyti ir ugdyti;
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis ir Pedagogine-psichologine tarnybomis;
 • Laikosi teisės norminių aktų patvirtintų bendruomenės elgesio ir etikos normų, darbo tvarką nustatančių dokumentų;
 • Tobulina savo kvalifikaciją;
 • Vykdo reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
 • Turi ir kitų, teisės aktais nustatytų pareigų.