Aš tarsi mažas rugio daigas lėtai kaupiu savo jėgas. Argi jūs matėt greit augantį rugį?
Lyg žirgą šokantį per kliūtis?
Kad stiebas būtų tvirtas, pirmiausia reikia, įsiskverbti šaknimis.
Siurbt saulę, orą, vandenį ir druską…
Jei greitinsiu, stiebelis gali linkti, o vėjui pučiant net nulūžti gali.
Lakstyti, suptis, žaisti, juoktis, šokti ir dainuoti. …Žinau, jūs laukiat mano žiedo, grūdo.
Tad vardan jų neskubinkite augt…
(Žilienė D. O.)

 

Lankstinukas apie „Kiškučių“ grupę.

„Kiškučių“ grupę lanko 18 vaikų: 5 ikimokyklinio amžiaus ir 12 priešmokyklinio amžiaus vaikų.

Ugdymasis „Kiškučių“ grupėje vyksta vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo tikslais ir uždaviniais, lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ programa, Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa, vaikų išsakytais norais ir jų tėvų lūkesčiais dėl vaikų pasiekimų.

Kad pasiektų ugdymosi rezultatų „Kiškučių“ grupės mokytojos, kuria grupėje situacijas patirtiniam vaikų ugdymuisi – aktyviai veikti, dalyvauti, kurti kartu su kitais vaikais ir suaugusiais ir įgyti įvairios patirties.

Vaikų ugdymasis „Kiškučių“ grupėje grindžiamas šiais kriterijais:

  • Sveika, saugi aplinka ir gera vaiko savijauta. Vaikai turi galimybę veikti, ilsėtis, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Siekiama užtikrinti atidų suaugusiojo rūpinimąsi vaiku, atitinkantį jo amžių ir galimybes.
  • Vaiko raidą skatinti aplinka. Vaikui sudaromos galimybės rinktis žaidimus ir ugdymąsi skatinančią veiklą įvairiose srityse: sveikatos, socialinėje, kalbos, pažinim0, meninėje.
  • Pozityvi sąveika su suaugusiais. Kuriama aplinka, sąveikos, kurios sudaro galimybes vaikams pasitikėti suaugusiais, mokytis iš jų, patirti džiugių emocijų bendraujant su jį ugdančiais ikimokyklinio amžiaus pedagogais.
  • Individualios socialinės – emocinės raidos skatinimas. Vaikas drąsinamas, palaikomas, skatinamas, todėl pasitiki savimi ir savo gebėjimais, saugiai, savarankiškai veikia ir konstruktyviai bendrauja.
  • Pozityvių santykių su kitais vaikais skatinimas. Vaikams teikiama jų tarpusavio santykius reguliuoti padedanti suaugusiųjų pagalba, skatinanti pozityvią vaikų sąveiką su  bendraamžiais ir pačių vaikų pastangomis kuriamą palankią emocinę aplinką.

Grupėje dirba:
mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Kazakevičiūtė, Aira Kabašinskienė.

mokytojos padėjėja Jurgita Grigienė