Lopšelis – darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros valdybos, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Kauno pedagogu kvalifikacijos centras

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius

http://svietimaskultura.kaunas.lt

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ekstremalių situacijų 2019-2021 m. prevencijos priemonių planas

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ekstremalių situacijų 2016-2018m. prevencijos priemonių plano vykdymas

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ekstremalių situacijų 2016-2018 m. prevencijos priemonių planas ir plano vykdymas