Lankstinukas apie „Drugelių“ grupę.

Siūlome Jums, susipažinti su „DRUGELIŲ“ – ikimokyklinio ugdymo grupe, kurioje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės simbolis – drugelis. Grupei „Drugelio“ vardas suteiktas 1997 m.

Su vaikais  grupėje nuolat bendrauja mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Rūta Balčiūnienė, Virginija Kulvietienė, mokytojos padėjėja Gema Pavalkienė. Reikiamą pagalbą vaikučiams suteikia logopedė Irena Daugirdienė, meninio ugdymo užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą,  Aurika Celiešienė, meninio ugdymo muzikos užsiėmimus- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Lina Matelienė. Įstaigos pedagogų komandą papildė du specialistai: psichologė ir socialinis pedagogas, kurie  taip pat daro didelę įtaką vaikų ugdymui(si). Gerinamos sąlygos skirtingų poreikių vaikams. Nuolat tobulinami pagalbos būdai ugdymosi sunkumų turintiems vaikams. Grupės vaikai, tėveliams pageidaujant, turi galimybę pasirinkti įvairią papildomą veiklą:  keramiką,  anglų k., sportinius šokius.

Grupės darbo trukmė 12 val. per dieną.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamasi „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“. Dirbant su vaikais stengiamasi, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, bandoma išsiaiškinti vaiko ir šeimos lūkesčius bei juos tenkinti, palaikyti vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruoti jas į ugdymo procesą. Ugdymo (si) veiklose naudojama STEM ugdymo(si) elementai  siekiant vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, susidomėjimo eksperimentuojant, kurie padeda vaikui visapusiškai lavėti. Taip pat taikoma emocinio intelekto ugdymo programa ,,Kimochis‘‘. Ugdytinių pasiekimus ir pažangą fiksuojame pagal 5 kompetencijas, du kartus į metus ,,Vaiko aplanke”. Kiekvienas vaikas turi savo pasiekimų segtuvą ir meninės veiklos aplankalą.

PAGRINDINĖS VAIKŲ UGDYMO NUOSTATOS „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE:

• Laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį, vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

• Grupėje kuriama pakantumo atmosfera, skatinanti pagarbą kiekvienam vaikui. Sudarome galimybę patiems vaikams spręsti, svarstyti, kaupti žinias per patirtį ir rinktis mėgstamą veiklą, bet pasirinkimo laisvę siejame su atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus.

• Grupėje siekiame kurti tokią aplinką, kuri skatintų vaikus judėti, aktyviai veikti, ieškoti, bandyti, pažinti, atrasti, tyrinėti, eksperimentuoti bei bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.

• Dalyvaujama miesto, rajono, respublikiniuose ir darželio projektuose, renginiuose. Bendradarbiaujama su mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir  mokyklomis.

VAIKŲ GYVENIMO „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE TAISYKLĖS:

• Pasisveikiname ir atsisveikiname;
• Šypsomės sau ir draugams;
• Jeigu pasielgiu netinkamai, visada atsiprašau;
• Nesutarimus su draugais sprendžiame žodžiais;
• Pasinaudoję žaislais ir priemonėmis, padedame juos į vietą;

„NORINT IŠMOKTI DIDELIŲ DALYKŲ, REIKIA PRADĖTI NUO MAŽŲ“
DŽONAS LOKAS

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Aira Kabašinskienė
Virginija Kulvietienė

Mokytojo padėjėja
Gema Pavalkienė