Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“

Biudžetinė įstaiga, S. Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 31 40 73
Biudžeto lėšų sąsk. LT814010042500040064 LuminorBank AB

El.p. info@kodelciukas.comwww.kodelciukas.kaunas.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191641967

Vaikų priešmokyklinio ugdymo

 

SUTARTIS

 

2018_ m.______   d. Nr._____

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ 191641967

(lopšelio-darželio visas pavadinimas, kodas)

S.Raštikio g. Nr. 21, LT- 50135  Kaunas

(adresas)

(toliau Švietimo teikėjas), atstovaujama direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės, viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

__________________________________________________________________________________________

kita šalis, sudaro šią sutartį:

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą_____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ugdyti pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“             ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:

1.1. teikti vienerių metų trukmės priešmokyklinio ugdymo programą;

1.2. užtikrinti tinkamas vaiko ugdymosi sąlygas;

1.3. teikti logopedo paslaugas, jei vaikas turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų;

1.4. teikti korekcinės kūno kultūros paslaugas, jei vaikas turi judesio ir padėties sutrikimų, stuburo ligų;

1.5. integruotai vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą, neskaidant jos į atskirus dalykus;

1.6. individualizuoti ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgiant į bendrą grupės specifiką ir individualius vaiko poreikius;

1.7. vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus, vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, vertinimo duomenis fiksuojant vaiko pasiekimų apraše 2 kartus per metus;

1.8. baigiant priešmokyklinio ugdymo programą, atlikti galutinį vaiko pasiekimų įvertinimą ir pateikti rekomendacijas mokyklai dėl ugdymo tęstinumo;

1.9. teikti informaciją Klientui apie vaiko ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus bei kitais tėvus dominančiais klausimais;

2. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:

2.1. užtikrinti vaiko dalyvavimą priešmokyklinio ugdymo programoje;

2.2. suaugusiam šeimos nariui atvesti vaiką į ikimokyklinę grupę iki 9  val., atvykti paimti vaiko iš ikimokyklinės įstaigos iki 19 val. turi teisę tik tėvai arba nurodyti raštu prašyme  suaugusieji asmenys, nurodant jų  duomenis ir pateikiant dokumentą nurodantį asmens tapatybę;

2.3. neplatinti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atvesti vaiką į priešmokyklinio ugdymo  grupę tik sveiką, neturintį užkrečiamų ligų sukėlėjų ar ūmių užkrečiamų ligų požymių (nekarščiuoja, nesiskundžia skausmais viduriuose, nevemia, aštriai nekosti, nėra pūlingų išskyrų iš nosies, neišbertas, neturi utėlių ir glindų ir pan.), švarų ir tvarkingai aprengtą, pagal oro sąlygas, sudaryti sąlygas  švaros ir sveikatos patikrinimui ir neprieštarauti lopšelio-darželio vyriausiajai slaugytojai ir grupių pedagogams atliekant, lankančių grupę vaikų, švaros ir tvarkos apžiūrą ir kontrolę;

2.4. susirgus užkrečiama liga, vaiką nedelsiant reikia izoliuoti ir gydyti, vadovaujantis gydytojų nurodymais. Vaikui susirgus namie, tą pačią dieną informuoti Švietimo teikėją. Nustačius  vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, vaiko tėvai/globėjai turi pateikti informaciją (raštu) apie taikytas utėlių naikinimo priemones.

2.5. priimant vaiką į įstaigą  turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas ( forma Nr.027-1/a), po ligos, atostogų į priešmokyklinio ugdymo  grupę vaiką galima  atvesti tik tėvams (globėjams) pateikus  gydytojo pažymą (F 094/a);

2.6. vadovautis ir laikytis nustatytos vaikų priėmimo, dienos rėžimo ir priešmokyklinio ugdymo  grupės dienotvarkės, esant tinkamoms oro sąlygoms, neprieštarauti kasdien 2 kartus šviesiu paros metu  vaiko išvedimui pasivaikščioti į lauką;

2.7. laiku įmokėti Švietimo teikėjo steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko maitinimą (išlaikymą) priešmokyklinėje grupėje, kuriomis vaikas naudojasi, iki einamo mėnesio 20 d.

2.8. domėtis vaiko ugdymo rezultatais;

2.9. aprūpinti vaiką apranga fizinio lavinimo užsiėmimams, individualiomis ugdymosi priemonėmis (rašymo, dailės ir kitomis vaikų ugdymui skirtomis priemonėmis,);

2.10. nenešti į priešmokyklinio ugdymo   grupę maisto produktų, tortų, kepinių su kremais, gaiviųjų gėrimų, vaistų, žaislų, išmaniųjų technologinių priemonių ir  kitų priemonių, sukeliančių pavojų vaikų sveikatai ir saugumui;

2.11. aktyviai dalyvauti pasitarimuose ir kituose tėvams/globėjams  skirtuose renginiuose, įstaigos savivaldoje;

2.12. bendradarbiauti su Švietimo teikėju, gerinant vaiko ugdymo ir ugdymosi sąlygas, sprendžiant aktualias  problemas, talkinti įstaigai tvarkant jos aplinką, organizuojant įstaigos kaip vietos kultūros židinio renginius;

2.13. neprieštarauti, kad gražiausios vaikų veiklos lopšelyje-darželyje akimirkos būtų  užfiksuotos nuotraukose, filmuotoje medžiagoje ir patalpinamos įstaigos internetiniame puslapyje, pristatomos projektinės veiklos rezultatuose.

2.14. vaikui baigus priešmokyklinio ugdymo programą, leisti jį į pradinio ugdymo klasę.

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

3. Sutartis sudaryta vieneriems metams  nuo_2018 09 01  iki 2019 08 31, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol vaikas baigs „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.

4.  Atskiru šalių susitarimu, sutartis gali būti pakoreguota.

5. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties be svarbios priežasties kol vaikas nebaigs priešmokyklinio ugdymo programos.

6.  Jei vaikas nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos įgyvendinimo trukmės, sutartis nutrūksta ir vaikas laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

7. Sutartis laikoma nutraukta, vienai iš šalių grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Švietimo teikėjo taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.

 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), turinčiais vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių parašai:

 

Šveitimo teikėjas

 

_Direktorė _____________                ________________________           Rasa Kazimiera Tamulaitienė

(pareigos)                                            (parašas)                               (vardas, pavardė)

Klientas

__________________                             _________________                    ________________________

(tėvas/globėjas)                                                (parašas)                             (vardas, pavardė)